Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

Tieto všebecné obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.keramika.sk (ďalej len internetový obchod"), ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou:

REHAK s.r.o. so sídlom: Dopravná 18, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika.

IČO: 31 419 810, DIČ: 2020419434, IČ DPH: SK2020419434

zapísaná v OROS Nitra oddiel: Sro Vložka číslo: 3076/N

SWIFT: SUBASKBX 

IBAN: SK87 0200 0000 0016 8960 3454

Banka: VÚB

Telefonický kontakt: +421 905 553 555

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) www.soi.sk

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná č. 9, 950 50 Nitra, Odbor výkonu dozoru, tel. 0377720034

2. Spôsob objednávania

Materiál si môžete objednávať on-line, priamo na našej stránke www.keramika.sk. Ďalšou možnosťou objednania tovaru pri problémoch objednávania on-line je zaslať e-mail na našu adresu info@keramika.sk, kde uvediete presnú špecifikáciu požadovaného materiálu (t. j. názov modelu, rozmery, farbu, množstvo a ostatné údaje spojené s materiálom, vaše kontaktné údaje).  

Parametre a ostatné údaje uvedené na stránke sú údaje od dodávateľov a výrobcov. Predmetom zmluvy je materiál uvedený v objednávke. Zaväzujeme sa, že svojím klientom dodáme materiál v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh materiálu.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru.

3. Povinnosti predávajúceho

Naším klientom sa zaväzujeme dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 2. Materiál  1. triedy so svojim certifikátom originality, ktorý je stanovený normami  Európskej únie.
 3. Tovar, ktorý je bezpečnostne zabalený priamo zo španielskej továrne, aby nedošlo k poškodeniu pri doprave.
 4. Certifikáty kvality, ktoré dodávame priamo odvýrobcu pre záruku nášho materiálu našim klientom.
 5. Prijatie objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu zaslaním potvrdenia na e-mail, ktorý Kupujúci zadal pri registrácii alebo telefonicky na zadané číslo na objednávke.

Nezodpovedáme za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa.
 3. Za materiál, ktorý bol nesprávne položený alebo boli použité nevhodné a nekvalitné lepidlá, či špárovacie hmoty.
 4. Zákazník bude upovedomený e-mailom alebo telefonicky o prípadnom nedodaní tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu - dodávateľa. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy.

4. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný materiál prevziať, skontrolovať neporušenosť materiálu a počet objednaných m² za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ Kupujúci pri prevzatí objednaného tovaru zistí jeho poškodenie, porušenie obalu, či prípadne iné nezrovnalosti, je povinný o tom príslušného doručovateľa informovať a túto skutočnosť zapísať do prepravného listu, prípadne tovar odmietnuť prevziať z tohto dôvodu. Ak si Kupujúci túto povinnosť nesplní, no zároveň dôjde z jeho strany k reklamácii takto dodaného tovaru, dopravca, resp. Predávajúci túto reklamáciu neuzná.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v kúpnej zmluve.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v objednávke sú úplné a pravdivé.

5. Ceny tovaru

Ceny v našom internetovomobchode sú uvedené s DPH a sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Doklad o predaji je faktúra, ktorá je priložená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. V cene tovaru nie sú započítane náklady za dopravu. Predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizáciu a prípadnú zmenu cien ponúkaného tovaru a poštovného. Poštovné je vždy definované v internetovom obchode podľa výberu spôsobu dodania a váhy tovaru.

6. Doručenie tovaru a dodacie podmienky

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Vzorky nášho sortimentu je možné si aj osobne prísť pozrieť do našej vzorkovej predajne v Topoľčanoch, ul. Dopravná 18.Predávajúci, resp. príslušný doručovateľ doručí Kupujúcemu objednaný tovar na miesto určené v objednávke ako dodacie miesto. Kupujúci si zabezpečuje vo vlastnej réžii vykládku tovaru z vozidla.

Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru na území Slovenskej republiky od 14 do 21dní od dátumu overenia objednávky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, zákazníkovi oznámime predpokladaný termín dodania. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (omeškanie zásielky, výroba tovaru je oneskorená vinou výrobcu). V prípade, ak by predĺžená dodacia lehota presiahla 30 dní, alebo nie je dohodnuté inak, je Kupujúci oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

Predávajúci si splní svoje povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy v okamihu odovzdania objednaného tovaru odovzdaním dopravcovi na prepravu.Tovar bude dodaný Kupujúcemu s priloženou faktúrou.Tovar je zasielaný Kupujúcemu prostredníctvom vlastného rozvozu alebo prepravnou spoločnosťou.

7. Platobné podmienky

Bankovým prevodom na číslo účtu: SK87 0200 0000 0016 8960 3454 VÚB banka. Objednávka bude spracovaná následne po prijatí platby alebo po zaslaní potvrdenia o uskutočnenej platbe.

8. Prepravné a manipulačné náklady

Cenu prepravy v rámci Slovenskej republiky účtujeme individuálne podľa množstva a druhu objednaného tovaru. Kupujúceho kontaktujeme telefonicky, alebo e-mailom.

9. Odstúpenie od zmluvy:

Ak je Kupujúci v postavení spotrebiteľa, je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, resp. súvisiacimi právnymi predpismi oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní do dňa prevzatia objednaného tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zruší.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v podobe e-mailu. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy, Predávajúcemu späť na adresu jeho sídla alebo prevádzky. Tovar nesmie byť použitý, akokoľvek upravený, poškodený, špinavý, či znehodnotený. V prípade zníženia kvality tovaru, resp. škody na tovare je Kupujúci povinný túto škodu Predávajúcemu nahradiť. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy znáša v celom rozsahu Kupujúci.

Predávajúci vráti Kupujúcemu platbu rovnakým spôsobom, akú použil Kupujúci pri svojej platbe. Zrušenie objednávky môžete vykonať do 24 h od objednania materiálu, a to e-mailom na info@keramika.sk, osobne, alebo telefonicky na čísle +421 915 454 957.

10. Záručná doba

Kupujúci má právo uplatniť si nároky zo závád tovaru počas trvaniazáručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Predávajúci  môže vždy namiesto odstránenia závady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Záruka  sa nevzťahuje na závady spôsobenou neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením.

11. Reklamačný poriadok

Všetky reklamácie nahlasujte e-mailom, telefonicky alebo poštou na adresu uvedenú v sekcii kontakty.

Pred prevzatím a zaplatením zásielky si ešte na mieste Kupujúci skontroluje, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. Tak isto neprijímame reklamáciu, ktorá  sa vzťahuje na materiál, ktorý je už použitý a zalepený. V prípade, že Kupujúcemu príde zásielka poškodená, prosíme, aby nás o tom informoval e-mailom alebotelefonicky. V takomto prípade Kupujúcemu pošleme zásielku novú alebo podľa dohody.

Postup pri reklamácii:

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 1. Po prevzatí tovaru si prezrite materiál a faktúru, ktorá slúži ako dodací list a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti ihneď prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 2. V prípade,ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným materiálom(v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiadny doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby ihneď nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Ako uplatniť reklamáciu:

 1. k reklamovanému materiálu musí byť priložený doklad o kúpe,
 2. je nutné čitateľne popísať chybu a spôsob ako sa prejavuje,
 3. tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez prípadných znečistení,
 4. predávajúci neručí za škody spôsobené na tovare neodbornou manipuláciou, nedbalým zaobchádzaním, prípadne vonkajšími udalosťami.

Reklamácie vybavujeme podľa možnosti okamžite, v najhoršom prípade v zákonnej lehote do 30 dní. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s materiálom. Pri spätnom zasielaní zabaľte materiál tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Tovar doručte osobne alebo nás kontaktujte a vyzdvihneme si ho my osobne, neposielajte materiál formou dobierky, tieto zásielky naša spoločnosť nepreberá.

Reklamačné konanie začínaplynúť dňom prevzatia reklamovaného materiálu predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 10. pracovných dní od obdržania reklamovaného materiálu. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude materiál vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením faktúry a dokladu o zaplatení,
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí materiálu,
 3. uplynutím záručnej doby materiálu,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o materiál,
 6. poškodením materiálu nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 7. poškodením materiálu neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciua ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. výmenou materiálu,
 2. vrátením kúpnej ceny materiálu,
 3. vyplatením primeranej zľavy z ceny materiálu,
 4. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 5. odôvodneným zamietnutím reklamácie materiálu.

12. Ochrana osobných údajov

Ak je spotrebiteľ fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, úplná poštovná adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu spotrebiteľa a prípadnú komunikáciu. Ak je spotrebiteľ právnická osoba, zadáva pri registrácii na viac nasledujúce údaje: Obchodné meno spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu spotrebiteľa vykonanou bankovým prevodom.

Internetový obchod www.keramika.sk chráni súkromné údaje spotrebiteľa pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme, aby sme skvalitnili svoje služby a neposkytujeme ich tretím stranám bez súhlasu spotrebiteľa. Používaním internetového obchodu súhlasí spotrebiteľ so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch, podľa vyššie uvedených pravidiel. 

13. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky, ako aj informácie nachádzajúce sav sekcii Doprava a platba a Kontaktné údaje pre dodávku tovaru vyhlásené Predávajúcim a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmenyv týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke e-shopu www.keramika.sk